جمعه 15 آذر 1398   21:08:15
برگزیده ها
بيشتر
اطلاعیه ها
بيشتر
همایش ها
بيشتر
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
اخبار
بيشتر
آموزش
بيشتر
فرهنگی
بيشتر
اداری و مالی
بيشتر
امتحانات میان ترم

نام درس

ساعت و تاریخ امتحان

اخلاق اسلامی تا پایان فصل 4

98/09/04 ساعت 10

انقلاب اسلامی ایران کل کتاب

98/09/04 ساعت 10

دانش خانواده و جمعیت کل کتاب

98/09/04 ساعت 10

اندیشه اسلامی (1) -

کار پژوهشی

اندیشه اسلامی (2) -

کار پژوهشی

روانشناسی عمومی

کار پژوهشی

مدیریت تولید کل کتاب

98/09/05 ساعت 10

مدیریت مالی (2)- فصل 1 تا 3

98/09/20 ساعت 10

حسابداری مالیاتی فصل 1 تا 7

98/09/20 ساعت 10

مباحث جاری در حسابداری 2 فصل اول

98/09/06 ساعت 8

حسابداری میانه (1) فصل 1 تا 5

98/09/20 ساعت 13

حسابرسی (2) فصل 1 تا 6

98/08/29 ساعت 8

حسابداری صنعتی(1) و بهایابی- فصل 1 تا 7

98/09/13 ساعت 10

مبانی جامعه شناسی از فصل 1 تا آخر فصل 6

98/08/26 ساعت 9

کاربرد کامپیوتر در حسابداری و مدیریت فصل 1و2و3

98/09/19 ساعت 10

امتحان عملی کاربرد کامپیوتر در حسابداری و مدیریت

98/09/19 ساعت 10

تفسیر موضوعی قرآن کریم 3 فصل اول کتاب

98/09/17 ساعت 10

مبانی روش تحقیق فصل 1و2و3

98/09/25 ساعت 13

زبان تخصصی (1) حسابداری

98/08/28 ساعت 9

زبان عمومی(زبان خارجه)

98/09/05 ساعت 11

فارسی عمومی تا صفحه 154 کتاب

98/09/25 ساعت 11

فرهنگ و تمدن اسلامی

98/09/10 ساعت 10

ریاضی کاربردی (1) 4 فصل اول

98/09/17 ساعت 8

آمار کاربردی(1) 2 فصل اول

98/09/10 ساعت 10

ریاضی کاربردی(2) 4 فصل اول

98/09/04 ساعت 8

آمار کاربردی (2) فصل 5و6و7

98/09/17 ساعت 8

پژوهش عملیاتی- 4 فصل اول

98/09/04 ساعت 13

آمارو احتمالات- 4 فصل اول

98/09/17 ساعت 13

حسابداری پیشرفته 2- 3 فصل اول

98/09/11 ساعت 14

اصول حسابداری 3 - 3 فصل اول

98/09/10 ساعت 14

حسابداری پیشرفته 1 - 3 فصل اول

98/09/11 ساعت 14

اصول حسابداری 1- 3 فصل اول

98/09/19 ساعت 14

مالیه عمومی تا آخر فصل 5

98/09/09 ساعت 14

پول و ارز و بانکداری تا آخر فصل 5

98/09/16 ساعت 14

حسابداری صنعتی3 فصل 3و4

98/09/13 ساعت12

حسابداری دولتی فصل 5و6

98/09/20 ساعت12

حسابداری میانه2- فصل1 و فصل جریان وجوه نقد

98/09/27 ساعت 12

حقوق تجارت و حقوق بازرگانی فصل 1و2وباب اول و باب دوم

98/09/18 ساعت 14:30

مدیریت رفتار سازمانی تاپایان بخش 5

98/09/27 ساعت 14:30

بيشتر
کاتالوگ الکترونیک
بيشتر
گزارش تصویری
بيشتر
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites