1396/7/17 دوشنبه

شماره درس

نام درس

شماره، نام خانوادگي و نام استاد

روز ارائه درس

ساعت ارائه درس

1214151

آمار كاربردي1

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.07.28

10:30-12:30

1214151

آمار كاربردي1

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.08.12

10:30-12:30

1214151

آمار كاربردي1

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.08.19

10:30-12:30

1214151

آمار كاربردي1

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.08.26

10:30-12:30

1214151

آمار كاربردي1

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.09.03

10:30-12:30

1214151

آمار كاربردي1

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.09.10

10:30-12:30

1214153

آمار كاربردي2

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.07.29

11:00-13:00

1214153

آمار كاربردي2

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.08.06

11:00-13:00

1214153

آمار كاربردي2

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.08.13

11:00-13:00

1214153

آمار كاربردي2

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.08.20

11:00-13:00

1214153

آمار كاربردي2

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.08.27

11:00-13:00

1214153

آمار كاربردي2

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.09.04

11:00-13:00

1117214

آمار و احتمالات و كاربرد آن در مديريت 1

991117اساتيد گروه آموزشي

1398.07.28

13:00-16:00

1117214

آمار و احتمالات و كاربرد آن در مديريت 1

991117اساتيد گروه آموزشي

1398.08.19

13:00-16:00

1117214

آمار و احتمالات و كاربرد آن در مديريت 1

991117اساتيد گروه آموزشي

1398.09.03

13:00-16:00

1117214

آمار و احتمالات و كاربرد آن در مديريت 1

991117اساتيد گروه آموزشي

1398.09.17

13:00-16:00

1117089

آمارواحتمالات

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.07.28

13:00-16:00

1117089

آمارواحتمالات

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.08.19

13:00-16:00

1117089

آمارواحتمالات

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.09.03

13:00-16:00

1117089

آمارواحتمالات

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.09.17

13:00-16:00

1214017

اصول حسابداري 1

501669حسين هاشمي زهرا

1398.07.23

14:00-16:30

1214017

اصول حسابداري 1

501669حسين هاشمي زهرا

1398.07.30

14:00-16:30

1214017

اصول حسابداري 1

501669حسين هاشمي زهرا

1398.08.14

14:00-16:30

1214017

اصول حسابداري 1

501669حسين هاشمي زهرا

1398.08.21

14:00-16:30

1214017

اصول حسابداري 1

501669حسين هاشمي زهرا

1398.08.28

14:00-16:30

1214017

اصول حسابداري 1

501669حسين هاشمي زهرا

1398.09.05

14:00-16:30

1214017

اصول حسابداري 1

501669حسين هاشمي زهرا

1398.09.12

14:00-16:30

1214017

اصول حسابداري 1

501669حسين هاشمي زهرا

1398.09.19

14:00-16:30

1214076

اصول حسابداري 3

501669حسين هاشمي زهرا

1398.07.28

14:00-16:30

1214076

اصول حسابداري 3

501669حسين هاشمي زهرا

1398.07.21

14:00-16:30

1214076

اصول حسابداري 3

501669حسين هاشمي زهرا

1398.08.12

14:00-16:30

1214076

اصول حسابداري 3

501669حسين هاشمي زهرا

1398.08.19

14:00-16:30

1214076

اصول حسابداري 3

501669حسين هاشمي زهرا

1398.08.26

14:00-16:30

1214076

اصول حسابداري 3

501669حسين هاشمي زهرا

1398.09.03

14:00-16:30

1214076

اصول حسابداري 3

501669حسين هاشمي زهرا

1398.09.10

14:00-16:30

1214167

اصول حسابرسي2

529570نصيري دهقي طيبه

1398.07.24

08:00-10:00

1214167

اصول حسابرسي2

529570نصيري دهقي طيبه

1398.08.08

08:00-10:00

1214167

اصول حسابرسي2

529570نصيري دهقي طيبه

1398.08.29

08:00-10:00

1214167

اصول حسابرسي2

529570نصيري دهقي طيبه

1398.09.13

08:00-10:00

1214167

اصول حسابرسي2

529570نصيري دهقي طيبه

1398.09.20

08:00-10:00

1214154

بهايابي1

991214اساتيد گروه آموزشي

1398.07.24

10:00-12:30

1214154

بهايابي1

991214اساتيد گروه آموزشي

1398.08.01

10:00-12:30

1214154

بهايابي1

991214اساتيد گروه آموزشي

1398.08.08

10:00-12:30

1214154

بهايابي1

991214اساتيد گروه آموزشي

1398.08.22

10:00-12:30

1214154

بهايابي1

991214اساتيد گروه آموزشي

1398.08.29

10:00-12:30

1214154

بهايابي1

991214اساتيد گروه آموزشي

1398.09.06

10:00-12:30

1214154

بهايابي1

991214اساتيد گروه آموزشي

1398.09.13

10:00-12:30

1214046

پژوهش عملياتي

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.07.29

13:00-16:00

1214046

پژوهش عملياتي

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.08.06

13:00-16:00

1214046

پژوهش عملياتي

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.08.13

13:00-16:00

1214046

پژوهش عملياتي

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.08.20

13:00-16:00

1214046

پژوهش عملياتي

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.08.27

13:00-16:00

1214046

پژوهش عملياتي

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.09.04

13:00-16:00

1221020

پول و ارز و بانكداري

491954مومني زهرا

1398.08.04

14:00-16:30

1221020

پول و ارز و بانكداري

491954مومني زهرا

1398.08.18

14:00-16:30

1221020

پول و ارز و بانكداري

491954مومني زهرا

1398.09.02

14:00-16:30

1221020

پول و ارز و بانكداري

491954مومني زهرا

1398.09.16

14:00-16:30

1221020

پول و ارز و بانكداري

491954مومني زهرا

1398.09.23

14:00-16:30

1214071

پول وارزوبانكداري

491954مومني زهرا

1398.08.04

14:00-16:30

1214071

پول وارزوبانكداري

491954مومني زهرا

1398.08.18

14:00-16:30

1214071

پول وارزوبانكداري

491954مومني زهرا

1398.09.02

14:00-16:30

1214071

پول وارزوبانكداري

491954مومني زهرا

1398.09.16

14:00-16:30

1214071

پول وارزوبانكداري

491954مومني زهرا

1398.09.23

14:00-16:30

1218119

تحقيق درعمليات 1

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.07.29

13:00-16:00

1218119

تحقيق درعمليات 1

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.08.06

13:00-16:00

1218119

تحقيق درعمليات 1

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.08.13

13:00-16:00

1218119

تحقيق درعمليات 1

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.08.20

13:00-16:00

1218119

تحقيق درعمليات 1

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.08.27

13:00-16:00

1218119

تحقيق درعمليات 1

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.09.04

13:00-16:00

1214025

حسابداري پيشرفته 1

501669حسين هاشمي زهرا

1398.07.29

14:00-16:30

1214025

حسابداري پيشرفته 1

501669حسين هاشمي زهرا

1398.08.06

14:00-16:30

1214025

حسابداري پيشرفته 1

501669حسين هاشمي زهرا

1398.08.13

14:00-16:30

1214029

حسابداري پيشرفته 2

501669حسين هاشمي زهرا

1398.08.04

14:00-16:30

1214029

حسابداري پيشرفته 2

501669حسين هاشمي زهرا

1398.08.11

14:00-16:30

1214029

حسابداري پيشرفته 2

501669حسين هاشمي زهرا

1398.08.18

14:00-16:30

1214007

حسابداري دولتي

991214اساتيد گروه آموزشي

1398.08.01

13:30-16:30

1214007

حسابداري دولتي

991214اساتيد گروه آموزشي

1398.08.22

13:30-16:30

1214007

حسابداري دولتي

991214اساتيد گروه آموزشي

1398.09.06

13:30-16:30

1214007

حسابداري دولتي

991214اساتيد گروه آموزشي

1398.09.20

13:30-16:30

1214038

حسابداري صنعتي

529570نصيري دهقي طيبه

1398.07.24

10:00-12:30

1214038

حسابداري صنعتي

529570نصيري دهقي طيبه

1398.08.01

10:00-12:30

1214038

حسابداري صنعتي

529570نصيري دهقي طيبه

1398.08.08

10:00-12:30

1214038

حسابداري صنعتي

529570نصيري دهقي طيبه

1398.08.22

10:00-12:30

1214038

حسابداري صنعتي

529570نصيري دهقي طيبه

1398.08.29

10:00-12:30

1214038

حسابداري صنعتي

529570نصيري دهقي طيبه

1398.09.06

10:00-12:30

1214038

حسابداري صنعتي

529570نصيري دهقي طيبه

1398.09.13

10:00-12:30

1214069

حسابداري صنعتي 1

991214اساتيد گروه آموزشي

1398.07.24

10:00-12:30

1214069

حسابداري صنعتي 1

991214اساتيد گروه آموزشي

1398.08.01

10:00-12:30

1214069

حسابداري صنعتي 1

991214اساتيد گروه آموزشي

1398.08.08

10:00-12:30

1214069

حسابداري صنعتي 1

991214اساتيد گروه آموزشي

1398.08.22

10:00-12:30

1214069

حسابداري صنعتي 1

991214اساتيد گروه آموزشي

1398.08.29

10:00-12:30

1214069

حسابداري صنعتي 1

991214اساتيد گروه آموزشي

1398.09.06

10:00-12:30

1214069

حسابداري صنعتي 1

991214اساتيد گروه آموزشي

1398.09.13

10:00-12:30

1214034

حسابداري صنعتي 3

421630شياسي علي

1398.08.08

11:30-13:30

1214034

حسابداري صنعتي 3

421630شياسي علي

1398.08.29

11:30-13:30

1214034

حسابداري صنعتي 3

421630شياسي علي

1398.09.13

11:30-13:30

1214034

حسابداري صنعتي 3

421630شياسي علي

1398.07.24

11:30-13:30

1214034

حسابداري صنعتي 3

421630شياسي علي

1398.08.01

11:30-13:30

1214034

حسابداري صنعتي 3

421630شياسي علي

1398.08.22

11:30-13:30

1214034

حسابداري صنعتي 3

421630شياسي علي

1398.09.06

11:30-13:30

1214028

حسابداري مالياتي

529570نصيري دهقي طيبه

1398.08.02

08:00-10:30

1214028

حسابداري مالياتي

529570نصيري دهقي طيبه

1398.08.09

08:00-10:30

1214028

حسابداري مالياتي

529570نصيري دهقي طيبه

1398.08.16

08:00-10:30

1214028

حسابداري مالياتي

529570نصيري دهقي طيبه

1398.08.23

08:00-10:30

1214022

حسابداري ميانه 1

529570نصيري دهقي طيبه

1398.07.24

13:00-16:00

1214022

حسابداري ميانه 1

529570نصيري دهقي طيبه

1398.08.01

13:00-16:00

1214022

حسابداري ميانه 1

529570نصيري دهقي طيبه

1398.08.08

13:00-16:00

1214022

حسابداري ميانه 1

529570نصيري دهقي طيبه

1398.08.22

13:00-16:00

1214022

حسابداري ميانه 1

529570نصيري دهقي طيبه

1398.08.29

13:00-16:00

1214022

حسابداري ميانه 1

529570نصيري دهقي طيبه

1398.09.06

13:00-16:00

1214022

حسابداري ميانه 1

529570نصيري دهقي طيبه

1398.09.13

13:00-16:00

1214022

حسابداري ميانه 1

529570نصيري دهقي طيبه

1398.09.20

13:00-16:00

1214023

حسابداري ميانه 2

421630شياسي علي

1398.07.24

13:30-16:30

1214023

حسابداري ميانه 2

421630شياسي علي

1398.08.08

13:30-16:30

1214023

حسابداري ميانه 2

421630شياسي علي

1398.08.29

13:30-16:30

1214023

حسابداري ميانه 2

421630شياسي علي

1398.09.13

13:30-16:30

1214023

حسابداري ميانه 2

421630شياسي علي

1398.09.27

13:30-16:30

1214110

حسابداري ميانه 2

421630شياسي علي

1398.07.24

13:30-16:30

1214110

حسابداري ميانه 2

421630شياسي علي

1398.08.08

13:30-16:30

1214110

حسابداري ميانه 2

421630شياسي علي

1398.08.29

13:30-16:30

1214110

حسابداري ميانه 2

421630شياسي علي

1398.09.13

13:30-16:30

1214110

حسابداري ميانه 2

421630شياسي علي

1398.09.27

13:30-16:30

1214032

حسابداري وحسابرسي دولتي

421630شياسي علي

1398.08.01

13:30-16:30

1214032

حسابداري وحسابرسي دولتي

421630شياسي علي

1398.08.22

13:30-16:30

1214032

حسابداري وحسابرسي دولتي

421630شياسي علي

1398.09.06

13:30-16:30

1214032

حسابداري وحسابرسي دولتي

421630شياسي علي

1398.09.20

13:30-16:30

1214033

حسابرسي 2

529570نصيري دهقي طيبه

1398.07.24

08:00-10:00

1214033

حسابرسي 2

529570نصيري دهقي طيبه

1398.08.08

08:00-10:00

1214033

حسابرسي 2

529570نصيري دهقي طيبه

1398.08.29

08:00-10:00

1214033

حسابرسي 2

529570نصيري دهقي طيبه

1398.09.13

08:00-10:00

1214033

حسابرسي 2

529570نصيري دهقي طيبه

1398.09.20

08:00-10:00

1214104

حقوق بازرگاني

481306مامائي امين

1398.07.29

14:00-16:00

1214104

حقوق بازرگاني

481306مامائي امين

1398.08.06

14:00-16:00

1214104

حقوق بازرگاني

481306مامائي امين

1398.08.13

14:00-16:00

1214104

حقوق بازرگاني

481306مامائي امين

1398.08.20

14:00-16:00

1214104

حقوق بازرگاني

481306مامائي امين

1398.08.27

14:00-16:00

1223172

حقوق تجارت

481306مامائي امين

1398.07.29

14:00-16:00

1223172

حقوق تجارت

481306مامائي امين

1398.08.06

14:00-16:00

1223172

حقوق تجارت

481306مامائي امين

1398.08.13

14:00-16:00

1223172

حقوق تجارت

481306مامائي امين

1398.08.20

14:00-16:00

1223172

حقوق تجارت

481306مامائي امين

1398.08.27

14:00-16:00

1218010

رفتارسازماني

490411عابدي رضا

1398.08.01

12:30-15:30

1218010

رفتارسازماني

490411عابدي رضا

1398.08.08

10:00-13:00

1218010

رفتارسازماني

490411عابدي رضا

1398.08.22

12:30-15:30

1218010

رفتارسازماني

490411عابدي رضا

1398.08.29

10:00-13:00

1218010

رفتارسازماني

490411عابدي رضا

1398.09.06

10:00-13:00

1218010

رفتارسازماني

490411عابدي رضا

1398.09.13

10:00-13:00

1214103

روانشناسي عمومي

449137واثقي خوندابي زهرا

1398.07.29

14:00-16:00

1214103

روانشناسي عمومي

449137واثقي خوندابي زهرا

1398.08.27

14:00-16:00

1214103

روانشناسي عمومي

449137واثقي خوندابي زهرا

1398.08.13

14:00-16:00

1214103

روانشناسي عمومي

449137واثقي خوندابي زهرا

1398.08.20

14:00-16:00

1218006

روش تحقيق

385972صلواتي علي

1398.08.12

11:00-14:00

1218006

روش تحقيق

385972صلواتي علي

1398.08.19

11:00-14:00

1218006

روش تحقيق

385972صلواتي علي

1398.08.26

11:00-14:00

1218121

روش تحقيق درمديريت

385972صلواتي علي

1398.08.12

11:00-14:00

1218121

روش تحقيق درمديريت

385972صلواتي علي

1398.08.19

11:00-14:00

1218121

روش تحقيق درمديريت

385972صلواتي علي

1398.08.26

11:00-14:00

1214150

رياضي كاربردي1

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.07.28

08:00-10:30

1214150

رياضي كاربردي1

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.08.12

08:00-10:30

1214150

رياضي كاربردي1

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.08.19

08:00-10:30

1214150

رياضي كاربردي1

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.08.26

08:00-10:30

1214150

رياضي كاربردي1

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.09.03

08:00-10:30

1214150

رياضي كاربردي1

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.09.10

08:00-10:30

1214150

رياضي كاربردي1

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.09.17

08:00-10:30

1214152

رياضي كاربردي2

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.07.29

08:00-11:00

1214152

رياضي كاربردي2

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.08.06

08:00-11:00

1214152

رياضي كاربردي2

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.08.13

08:00-11:00

1214152

رياضي كاربردي2

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.08.20

08:00-11:00

1214152

رياضي كاربردي2

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.08.27

08:00-11:00

1214152

رياضي كاربردي2

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.09.04

08:00-11:00

1111014

رياضيات پايه ومقدمات آمار1

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.07.28

08:00-10:30

1111014

رياضيات پايه ومقدمات آمار1

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.08.12

08:00-10:30

1111014

رياضيات پايه ومقدمات آمار1

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.08.19

08:00-10:30

1111014

رياضيات پايه ومقدمات آمار1

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.08.26

08:00-10:30

1111014

رياضيات پايه ومقدمات آمار1

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.09.03

08:00-10:30

1111014

رياضيات پايه ومقدمات آمار1

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.09.10

08:00-10:30

1111014

رياضيات پايه ومقدمات آمار1

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.09.17

08:00-10:30

1111015

رياضيات پايه ومقدمات آمار2

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.07.29

08:00-11:00

1111015

رياضيات پايه ومقدمات آمار2

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.08.06

08:00-11:00

1111015

رياضيات پايه ومقدمات آمار2

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.08.13

08:00-11:00

1111015

رياضيات پايه ومقدمات آمار2

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.08.20

08:00-11:00

1111015

رياضيات پايه ومقدمات آمار2

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.08.27

08:00-11:00

1111015

رياضيات پايه ومقدمات آمار2

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.09.04

08:00-11:00

1111496

رياضيات و كاربرد آن در مديريت

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.07.29

08:00-11:00

1111496

رياضيات و كاربرد آن در مديريت

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.08.06

08:00-11:00

1111496

رياضيات و كاربرد آن در مديريت

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.08.13

08:00-11:00

1111496

رياضيات و كاربرد آن در مديريت

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.08.20

08:00-11:00

1111496

رياضيات و كاربرد آن در مديريت

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.08.27

08:00-11:00

1111496

رياضيات و كاربرد آن در مديريت

385838عليشاهي ابوالقاسم

1398.09.04

08:00-11:00

1214107

زبان تخصصي 1

396510جلايي اسفند ابادي نوراله

1398.07.23

08:00-10:30

1214107

زبان تخصصي 1

396510جلايي اسفند ابادي نوراله

1398.07.30

08:00-10:30

1214107

زبان تخصصي 1

396510جلايي اسفند ابادي نوراله

1398.08.14

08:00-10:30

1214107

زبان تخصصي 1

396510جلايي اسفند ابادي نوراله

1398.08.21

08:00-10:30

1214107

زبان تخصصي 1

396510جلايي اسفند ابادي نوراله

1398.08.28

08:00-10:30

1214107

زبان تخصصي 1

396510جلايي اسفند ابادي نوراله

1398.09.05

08:00-10:30

1212256

زبان خارجي

396510جلايي اسفند ابادي نوراله

1398.07.23

10:30-13:30

1212256

زبان خارجي

396510جلايي اسفند ابادي نوراله

1398.07.30

10:30-13:30

1212256

زبان خارجي

396510جلايي اسفند ابادي نوراله

1398.08.14

10:30-13:30

1212256

زبان خارجي

396510جلايي اسفند ابادي نوراله

1398.08.21

10:30-13:30

1212256

زبان خارجي

396510جلايي اسفند ابادي نوراله

1398.08.28

10:30-13:30

1212256

زبان خارجي

396510جلايي اسفند ابادي نوراله

1398.09.05

10:30-13:30

1213210

فارسي

390800فراست سوسن

1398.08.22

08:30-12:30

1115270

كاربرد كامپيوتر در مديريت

991115اساتيد گروه آموزشي

1398.08.12

08:30-12:30

1115270

كاربرد كامپيوتر در مديريت

991115اساتيد گروه آموزشي

1398.08.19

08:30-12:30

1115270

كاربرد كامپيوتر در مديريت

991115اساتيد گروه آموزشي

1398.08.26

08:30-12:30

1115270

كاربرد كامپيوتر در مديريت

991115اساتيد گروه آموزشي

1398.09.03

08:30-12:30

1115012

كاربردكامپيوتردرحسابداري

390853كي همايون زهرا

1398.08.12

08:30-12:30

1115012

كاربردكامپيوتردرحسابداري

390853كي همايون زهرا

1398.08.19

08:30-12:30

1115012

كاربردكامپيوتردرحسابداري

390853كي همايون زهرا

1398.08.26

08:30-12:30

1115012

كاربردكامپيوتردرحسابداري

390853كي همايون زهرا

1398.09.03

08:30-12:30

1214168

مالياتي1

529570نصيري دهقي طيبه

1398.08.02

08:00-10:30

1214168

مالياتي1

529570نصيري دهقي طيبه

1398.08.09

08:00-10:30

1214168

مالياتي1

529570نصيري دهقي طيبه

1398.08.16

08:00-10:30

1214168

مالياتي1

529570نصيري دهقي طيبه

1398.08.23

08:00-10:30

1221034

ماليه عمومي (اقتصادبخش عمومي )

491954مومني زهرا

1398.08.11

14:00-16:30

1221034

ماليه عمومي (اقتصادبخش عمومي )

491954مومني زهرا

1398.08.25

14:00-16:30

1221034

ماليه عمومي (اقتصادبخش عمومي )

491954مومني زهرا

1398.09.09

14:00-16:30

1221034

ماليه عمومي (اقتصادبخش عمومي )

491954مومني زهرا

1398.09.20

14:00-16:30

1214155

ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت

991214اساتيد گروه آموزشي

1398.08.11

14:00-16:30

1214155

ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت

991214اساتيد گروه آموزشي

1398.08.25

14:00-16:30

1214155

ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت

991214اساتيد گروه آموزشي

1398.09.09

14:00-16:30

1214155

ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت

991214اساتيد گروه آموزشي

1398.09.20

14:00-16:30

1221008

ماليه عمومي وتنظيم خطمشي مالي دولت

491954مومني زهرا

1398.08.11

14:00-16:30

1221008

ماليه عمومي وتنظيم خطمشي مالي دولت

491954مومني زهرا

1398.08.25

14:00-16:30

1221008

ماليه عمومي وتنظيم خطمشي مالي دولت

491954مومني زهرا

1398.09.09

14:00-16:30

1221008

ماليه عمومي وتنظيم خطمشي مالي دولت

491954مومني زهرا

1398.09.20

14:00-16:30

1214036

مباحث جاري درحسابداري

529570نصيري دهقي طيبه

1398.08.01

08:00-10:00

1214036

مباحث جاري درحسابداري

529570نصيري دهقي طيبه

1398.08.22

08:00-10:00

1214036

مباحث جاري درحسابداري

529570نصيري دهقي طيبه

1398.09.06

08:00-10:00

1214105

مباني جامعه شناسي

385972صلواتي علي

1398.08.12

08:00-11:00

1214105

مباني جامعه شناسي

385972صلواتي علي

1398.08.19

08:00-11:00

1214105

مباني جامعه شناسي

385972صلواتي علي

1398.08.26

08:00-11:00

1221035

مباني روش تحقيق

385972صلواتي علي

1398.08.12

11:00-14:00

1221035

مباني روش تحقيق

385972صلواتي علي

1398.08.19

11:00-14:00

1221035

مباني روش تحقيق

385972صلواتي علي

1398.08.26

11:00-14:00

1218123

مديريت رفتارسازماني

991218اساتيد گروه آموزشي

1398.08.08

10:00-13:00

1218123

مديريت رفتارسازماني

991218اساتيد گروه آموزشي

1398.08.29

10:00-13:00

1218123

مديريت رفتارسازماني

991218اساتيد گروه آموزشي

1398.09.06

10:00-13:00

1218123

مديريت رفتارسازماني

991218اساتيد گروه آموزشي

1398.09.13

10:00-13:00

1218123

مديريت رفتارسازماني

991218اساتيد گروه آموزشي

1398.08.01

12:30-15:30

1218123

مديريت رفتارسازماني

991218اساتيد گروه آموزشي

1398.08.22

12:30-15:30

1214072

مديريت مالي 2

529570نصيري دهقي طيبه

1398.08.02

10:30-13:00

1214072

مديريت مالي 2

529570نصيري دهقي طيبه

1398.08.09

10:30-13:00

1214072

مديريت مالي 2

529570نصيري دهقي طيبه

1398.08.16

10:30-13:00

1214072

مديريت مالي 2

529570نصيري دهقي طيبه

1398.08.23

10:30-13:00

1214035

مديريت مالي 2

529570نصيري دهقي طيبه

1398.08.02

10:30-13:00

1214035

مديريت مالي 2

529570نصيري دهقي طيبه

1398.08.09

10:30-13:00

1214035

مديريت مالي 2

529570نصيري دهقي طيبه

1398.08.16

10:30-13:00

1214035

مديريت مالي 2

529570نصيري دهقي طيبه

1398.08.23

10:30-13:00

1215428

ورزش 1

513891عابدي فهيمه

1398.08.11

13:00-15:00

1215428

ورزش 1

513891عابدي فهيمه

1398.08.18

13:00-15:00

1215428

ورزش 1

513891عابدي فهيمه

1398.08.25

13:00-15:00

1215428

ورزش 1

513891عابدي فهيمه

1398.08.30

13:00-15:00