:.
1397/2/20 پنجشنبه


دکتر سید سعید آیت - دانشیار مهندسی کامپیوتر

- سوابق تحصیلی

- دکترای مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف(1385)

- رتبه اول فارغ التحصیلان دکتری در سال 1385

- معدل 19/06

- نمره رساله دکتری: عالی

- کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

- کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

- برخی از افتخارات و تجارب

- محقق برگزیده دانشکده مهندسی دانشگاه پیام نور(کلیه مراکز و واحدهای کشور) در سال 1394.

- عضو شورای فناوری اطلاعات پیام نور استان اصفهان، از شهریور 94.

- عضو  شورای نظارت و ارزیابی استان دانشگاه پیام نور استان اسفهان به مدت دو سال، از 94/03/06.

- عضو شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور استان اصفهان، دوره دوساله چهارم از شهریور  93.

- عضو کمیته ارتقا و پژوهش در حوزه آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه.

-ریاست دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد از 93/12/ 02.

- عضو شورای تخصصی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور از اردیبهشت 1393.

-مسول بخش فناوری کمیته داوران بیست و نهمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور، 93.

- محقق برگزیده دانشکده مهندسی دانشگاه پیام نور(کلیه مراکز و واحدهای کشور) در سال 1392.

- ارتقا مرتبه به دانشیاری از 91/07/21.

- محقق برگزیده دانشکده مهندسی دانشگاه پیام نور(کلیه مراکز و واحدهای کشور) در سال 1391.

- محقق برگزیده دانشگاه های پیام نور استان اصفهان در سال 1391.

- عضو شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور استان اصفهان، دوره دوساله سوم از شهریور  1391 تا شهریور 93.

- محقق برگزیده دانشکده مهندسی دانشگاه پیام نور(کلیه مراکز و واحدهای کشور) در سال 1389

تلفن : 03142275291

صفحه اینترنتی: http://ce.sharif.edu/~ayat 

پست الکترونیکی :
dr.ayat{at}pnu.ac.ir