1399/9/4 سه‌شنبه
خش علمي مديريت، اقتصاد و حسابداري سال تحصيلي (1400-1399)
کد رشته رشته ها ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
--------- لیست دروس عمومی ليست ارائه دروس -------------- جدول تطبيق
121413 حسابداري (مخصوص ورودیهای 97 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
121413 حسابداري (مخصوص ورودیهای 86 تا 96) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
121410 حسابداري (مخصوص ورودیهای 85 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول
122133 اقتصاد (مخصوص ورودیهای 96 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
122126 علوم اقتصادی (مخصوص ورودیهای 95) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
122113 علوم اقتصاد(نظری) (مخصوص ورودیهای 86 تا 95) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول
122110 علوم اقتصاد(اقتصادنظری) (مخصوص ورودیهای 85 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول


بخش علمي مديريت، اقتصاد و حسابداري سال تحصيلي (1400-1399)
کد رشته رشته ها ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
--------- لیست دروس عمومی ليست ارائه دروس -------------- جدول تطبيق
121887 گردشگری ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
121832 جهانگردي (فقط مخصوص ورودیهای 96) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
123911 مديريت جهانگردي (مخصوص ورودیهای 86 تا 95) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
121843 مديريت جهانگردي (مخصوص ورودیهای 85 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
121810 مديريت دولتي (مخصوص ورودیهای 94 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
مديريت دولتي (مخصوص ورودیهای 85 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
123411 مديريت دولتي (مخصوص ورودیهای 86 تا 93) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
121845 مديريت صنعتي(مخصوص ورودیهای 94 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
مديريت صنعتي(مخصوص ورودیهای 85 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول
123811 مديريت صنعتي (مخصوص ورودیهای 86 تا 93) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول
121820 مديريت بازرگاني (مخصوص ورودیهای 94 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
مديريت بازرگاني (مخصوص ورودیهای 85 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول
123511 مديريت بازرگاني (مخصوص ورودیهای 86 تا 93) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول


خش علمي علوم اجتماعي سال تحصيلي (1400-1399)
کد رشته رشته ها ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
------- لیست دروس عمومی ليست ارائه دروس -------------- جدول تطبيق
121617 جغرافيا (مخصوص وروديهاي 95 و بعد) ليست ارائه دروس برنامه ريزي شهري جدول تطبيق
121665 جغرافيا و برنامه ريزي شهري (مخصوص وروديهاي 89 تا 94) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق
121647 جغرافيا و برنامه ريزي شهري(مخصوص وروديهاي 88 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبيق


بخش علمي فني مهندسي سال تحصيلي (1400-1399)
کد رشته رشته ها ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
-------- لیست دروس عمومی ليست ارائه دروس ------------ جدول تطبیق
132217 مهندسی کامپیوتر (مخصوص ورودیهای 97 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبیق
مهندسی کامپیوتر (مخصوص ورودیهای 95 و 96) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبیق
132210 مهندسي كامپيوتر گرایش نرم افزار (مخصوص ورودیهای 93 و 94) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبیق
151113 مهندسي كامپيوتر نرم افزار (مخصوص وروديهاي 86 تا 93) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبیق
111510 مهندسي كامپيوتر (نرم افزار) (مخصوص ورودیهای 86 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبیق
151115 مهندسي كامپيوتر(سخت افزار) (مخصوص ورودیهای 92 و قبل)  ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبیق
132211 مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم‌های کامپیوتری
(مخصوص ورودیهای 93 و 94)
ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبیق
132213 مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات(مخصوص ورودیهای 93 و 94) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبیق
151112 مهندسي فناوري اطلاعات (مخصوص وروديهاي 86 تا 93) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبیق
111512 مهندسي فناوري اطلاعات (مخصوص ورودیهای 85 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبیق
151116 مهندسی رباتیک (مخصوص ورودیهای 94) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبیق
مهندسي رباتيك  (مخصوص ورودیهای 92 و قبل)  ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبیق
132212 مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن(مخصوص ورودیهای 93) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول جدول تطبیق