دوشنبه 7 مهر 1399   01:29:44
برگزیده ها
بيشتر
اطلاعیه ها
بيشتر
همایش ها
بيشتر
اخبار
بيشتر
آموزش الکترونیک
بيشتر
آموزش
بيشتر
فرهنگی
بيشتر
اداری و مالی
بيشتر
امتحانات میان ترم

نام درس

ساعت و تاریخ امتحان

آدرس محل برگزاری آزمون

آمار کاربردی (2)- 2 فصل اول

99/02/31 ساعت 12

http://lms.isfahan.pnu.ac.ir/class53

ریاضی کاربردی(2) و ریاضیات پایه و مقدمات آمار(2) 3 فصل اول

99/03/03 ساعت 8:30

http://lms.isfahan.pnu.ac.ir/class54

پژوهش عملیاتی و تحقیق در عملیات 4 فصل اول کتاب

99/03/03 ساعت 10

http://lms.isfahan.pnu.ac.ir/class54

آمارکاربردی(1)  و ریاضیات پایه و مقدمات آمار(1) 2 فصل اول کتاب

99/02/31 ساعت 10

http://lms.isfahan.pnu.ac.ir/class54

انقلاب اسلامی ایران کار تحقیقاتی

تاریخ تحویل 99/03/20

نحوه انجام کار تحقیقاتی در کانال تلگرام دانشگاه

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران کار تحقیقاتی

تاریخ تحویل 99/03/20

نحوه انجام کار تحقیقاتی در کانال تلگرام  دانشگاه

اندیشه اسلامی (2) کار تحقیقاتی

تاریخ تحویل 99/03/20

نحوه انجام کار تحقیقاتی در کانال تلگرام  دانشگاه

مبانی جامعه شناسی 5 فصل اول

99/03/01 ساعت 10

https://azmoon.isfahan.pnu.ac.ir

دانش خانواده و جمعیت کار تحقیقاتی

تاریخ تحویل 99/03/10

نحوه انجام کار تحقیقاتی در کانال تلگرام  دانشگاه

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

تاریخ تحویل 99/03/25

نحوه انجام کار تحقیقاتی در کانال تلگرام  دانشگاه

اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

تاریخ تحویل 99/03/10

نحوه انجام کار تحقیقاتی در کانال تلگرام  دانشگاه

اقتصاد خرد

با استاد تماس حاصل نمایید. اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام  دانشگاه

بازارسرمایه و ابزار تامین مالی

با استاد تماس حاصل نمایید. اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام  دانشگاه

زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

تاریخ تحویل 99/03/30

نحوه انجام کار تحقیقاتی در کانال تلگرام  دانشگاه

روانشناسی عمومی

تاریخ تحویل 99/03/25

نحوه انجام کار تحقیقاتی در کانال تلگرام دانشگاه

امتحانات پایان ترم

نام درس

ساعت و تاریخ امتحان

آدرس محل برگزاری آزمون

انقلاب اسلامی ایران کار تحقیقاتی

تاریخ تحویل 99/03/20

نحوه انجام کار تحقیقاتی در کانال تلگرام  دانشگاه

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران کار تحقیقاتی

تاریخ تحویل 99/03/20

نحوه انجام کار تحقیقاتی در کانال تلگرام دانشگاه

اقتصاد خرد

99/03/24 ساعت 13:30

با استاد تماس حاصل نمایید. اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام دانشگاه

بازارسرمایه و ابزار تامین مالی

99/04/02 ساعت 10:30

با استاد تماس حاصل نمایید. اطلاعات بیشتر در کانال  تلگرام دانشگاه

زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

تاریخ تحویل 99/03/30

نحوه انجام کار تحقیقاتی در کانال تلگرام دانشگاه

حقوق بازرگانی

تاریخ تحویل 99/03/25

نحوه انجام کار تحقیقاتی در کانال تلگرام دانشگاه

روانشناسی عمومی

تاریخ تحویل 99/03/25

نحوه انجام کار تحقیقاتی در کانال تلگرام دانشگاه

مبانی جامعه شناسی از 16 فصل کتاب

99/03/22 ساعت 10:30

https://azmoon.isfahan.pnu.ac.ir

کاربرد کامپیوتر در حسابداری و مدیریت (پایان ترم و واحد عملی)

تاریخ تحویل 99/03/25

نحوه انجام کار تحقیقاتی در کانال تلگرام دانشگاه

تربیت بدنی خواهران

با استاد درس (خانم عابدی) تماس حاصل نمایید. اطلاعات بیشتر در کانال  تلگرام دانشگاه

ورزش خواهران

با استاد درس (خانم عابدی) تماس حاصل نمایید. اطلاعات بیشتر در کانال  تلگرام دانشگاه

تربیت بدنی برادران

با استاد درس (آقای قندادی) تماس حاصل نمایید. اطلاعات بیشتر در کانال  تلگرام دانشگاه

ورزش برادران

با استاد درس (آقای قندادی) تماس حاصل نمایید. اطلاعات بیشتر در کانال  تلگرام دانشگاه

آمار و احتمالات

با استاد درس (آقای علیشاهی) تماس حاصل نمایید. اطلاعات بیشتر در کانال  تلگرام دانشگاه

ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2

ریاضی کاربردی 2

آمارکاربردی 2

ریاضی کاربردی 1

تحقیق در عملیات و پژوهش عملیاتی

آمارکاربردی 1

ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1

تحقیق در عملیات 2

توسعه اقتصادی (نمره از 20 محاسبه می شود)

99/03/20 ساعت 8

https://azmoon.isfahan.pnu.ac.ir

اخلاق اسلامی کل کتاب

99/04/08 ساعت 13:30

https://azmoon.isfahan.pnu.ac.ir

روانشناسی سازمانی

تاریخ تحویل 99/03/25

نحوه انجام کار تحقیقاتی در کانال تلگرام  دانشگاه

مبانی روش تحقیق و روش تحقیق

تاریخ تحویل 99/03/25

نحوه انجام کار تحقیقاتی در کانال تلگرام  دانشگاه

حسابداری صنعتی(3)

تاریخ تحویل 99/04/10

نحوه انجام کار تحقیقاتی در کانال تلگرام  دانشگاه

حسابداری و حسابرسی دولتی

تاریخ تحویل 99/04/10

نحوه انجام کار تحقیقاتی در کانال تلگرام  دانشگاه

مباحث جاری در حسابداری

تاریخ تحویل 99/04/10

نحوه انجام کار تحقیقاتی در کانال تلگرام  دانشگاه

حسابداری پیشرفته (2)

تاریخ تحویل 99/04/10

نحوه انجام کار تحقیقاتی در کانال تلگرام  دانشگاه

اندیشه اسلامی (2) کل کتاب

99/03/24 ساعت 13:30

https://azmoon.isfahan.pnu.ac.ir

دانش خانواده و جمعیت کل کتاب

99/04/03

https://azmoon.isfahan.pnu.ac.ir

جزء 30 قرآن کریم

99/03/18 ساعت 10:30

https://azmoon.isfahan.pnu.ac.ir

sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites