امتحانات میان ترم

نام درس

ساعت و تاریخ امتحان

آدرس محل برگزاری آزمون

آمار کاربردی (2)- 2 فصل اول

99/02/31 ساعت 12

http://lms.isfahan.pnu.ac.ir/class53

ریاضی کاربردی(2) و ریاضیات پایه و مقدمات آمار(2) 3 فصل اول

99/03/03 ساعت 8:30

http://lms.isfahan.pnu.ac.ir/class54

پژوهش عملیاتی و تحقیق در عملیات 4 فصل اول کتاب

99/03/03 ساعت 10

http://lms.isfahan.pnu.ac.ir/class54

آمارکاربردی(1)  و ریاضیات پایه و مقدمات آمار(1) 2 فصل اول کتاب

99/02/31 ساعت 10

http://lms.isfahan.pnu.ac.ir/class54

انقلاب اسلامی ایران کار تحقیقاتی

تاریخ تحویل 99/03/20

نحوه انجام کار تحقیقاتی در کانال تلگرام دانشگاه

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران کار تحقیقاتی

تاریخ تحویل 99/03/20

نحوه انجام کار تحقیقاتی در کانال تلگرام  دانشگاه

اندیشه اسلامی (2) کار تحقیقاتی

تاریخ تحویل 99/03/20

نحوه انجام کار تحقیقاتی در کانال تلگرام  دانشگاه

مبانی جامعه شناسی 5 فصل اول

99/03/01 ساعت 10

https://azmoon.isfahan.pnu.ac.ir

دانش خانواده و جمعیت کار تحقیقاتی

تاریخ تحویل 99/03/10

نحوه انجام کار تحقیقاتی در کانال تلگرام  دانشگاه

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

تاریخ تحویل 99/03/25

نحوه انجام کار تحقیقاتی در کانال تلگرام  دانشگاه

اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

تاریخ تحویل 99/03/10

نحوه انجام کار تحقیقاتی در کانال تلگرام  دانشگاه

اقتصاد خرد

با استاد تماس حاصل نمایید. اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام  دانشگاه

بازارسرمایه و ابزار تامین مالی

با استاد تماس حاصل نمایید. اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام  دانشگاه

زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

تاریخ تحویل 99/03/30

نحوه انجام کار تحقیقاتی در کانال تلگرام  دانشگاه

روانشناسی عمومی

تاریخ تحویل 99/03/25

نحوه انجام کار تحقیقاتی در کانال تلگرام دانشگاه