چهارشنبه 22 آبان 1398   07:53:37
برگزیده ها
بيشتر
اطلاعیه ها
بيشتر
همایش ها
بيشتر
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
اخبار
بيشتر
آموزش
بيشتر
فرهنگی
بيشتر
اداری و مالی
بيشتر
امتحانات میان ترم

نام درس

ساعت و تاریخ امتحان

اخلاق اسلامی تا پایان فصل 4

98/09/04 ساعت 10

انقلاب اسلامی ایران کل کتاب

98/09/04 ساعت 10

دانش خانواده و جمعیت کل کتاب

98/09/04 ساعت 10

اندیشه اسلامی (1) -

کار پژوهشی

اندیشه اسلامی (2) -

کار پژوهشی

روانشناسی عمومی

کار پژوهشی

مدیریت تولید کل کتاب

98/09/05 ساعت 10

مدیریت مالی (2)- فصل 1 تا 3

98/09/20 ساعت 10

حسابداری مالیاتی فصل 1 تا 7

98/09/20 ساعت 10

مباحث جاری در حسابداری 2 فصل اول

98/09/06 ساعت 8

حسابداری میانه (1) فصل 1 تا 5

98/09/13 ساعت 13

حسابرسی (2) فصل 1 تا 6

98/08/29 ساعت 8

حسابداری صنعتی(1) و بهایابی- فصل 1 تا 7

98/09/13 ساعت 10

مبانی جامعه شناسی از فصل 1 تا آخر فصل 6

98/08/26 ساعت 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيشتر
کاتالوگ الکترونیک
بيشتر
گزارش تصویری
بيشتر
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites