بازدید دکتر حبیب الهی
بازدید دکتر حبیب اللهی از برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم تحصیلی 97-96 دکتر حبیب اللهی مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان اصفهان از برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم تحصیلی 97-96 دانشگاه پیام نور واحد دهق بازدید نمود.

دکتر حبیب الهی ضمن بازدید از روند برگزاری امتحانات، حوزه های برگزاری آزمون الکترونیکی و کاغذی و امکانات برگزاری آزمون  دانشگاه پیام نور واحد دهق، شرایط موجود در این واحد را مطابق با آئین نامه برگزاری امتحانات عنوان کرد و اظهار داشت: تجهیزات و  عملکرد پرسنل این واحد در همه ابعاد شامل اطلاع رسانی به دانشجویان و نصب اطلاعیه های فرایند آزمون و سیستم های رایانه ای مطلوب است.

ایشان از زحمات تمامی پرسنل تشکر کردند و رضایت خود را از نحوه برگزاری امتحانات در این واحد دانشگاهی اعلام نمودند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر