کارت آزمون (گزارش 428) کارت آزمون از تاریخ 97/03/13 در سامانه گلستان فعال گردید. آموزش گزارشهای آموزش دانشجواطلاعات ثبت نام وامتحان

اخذ گزارش کارت آزمون (به شماره 428) از تاریخ 97/03/13 در سامانه گلستان  از مسیر زیر فعال گردید.

آموزش ----> گزارشهای آموزش ------> دانشجو--------> اطلاعات ثبت نام وامتحان

 دریافت کارت آزمون جهت حضور در جلسات امتحان الزامی می باشد.

 

 
امتیاز دهی