بخش علمي مديريت، اقتصاد و حسابداري سال تحصيلي (99-98)

کد رشته

رشته ها

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

---------

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

--------------

 

جدول تطبيق


121413

 

حسابداري (مخصوص ورودیهای 97 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبيق

حسابداري (مخصوص ورودیهای 86 تا 96)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبيق

121410

حسابداري (مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

بخش علمي مديريت، اقتصاد و حسابداري سال تحصيلي (99-98)

کد رشته

رشته ها

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

---------

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

--------------

 

جدول تطبيق

121887

گردشگری

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبيق

121832

جهانگردي (فقط مخصوص ورودیهای 96)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبيق

123911

مديريت جهانگردي (مخصوص ورودیهای 86 تا 95)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبيق

121843

مديريت جهانگردي (مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبيق

121810

مديريت دولتي (مخصوص ورودیهای 94 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبيق

مديريت دولتي (مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبيق

123411

مديريت دولتي (مخصوص ورودیهای 86 تا 93)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبيق

121845

مديريت صنعتي(مخصوص ورودیهای 94 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبيق

مديريت صنعتي(مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

123811

مديريت صنعتي (مخصوص ورودیهای 86 تا 93)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

121820

مديريت بازرگاني (مخصوص ورودیهای 94 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبيق

مديريت بازرگاني (مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

123511

مديريت بازرگاني (مخصوص ورودیهای 86 تا 93)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

 

بخش علمي مديريت، اقتصاد و حسابداري سال تحصيلي (99-98)

کد رشته

رشته ها

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

-----

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

--------------

 

جدول تطبيق

122133

اقتصاد (مخصوص ورودیهای 96 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبيق

122126

علوم اقتصادی (مخصوص ورودیهای 95)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبيق

122113

علوم اقتصاد (نظری) (مخصوص ورودیهای 86 تا 95)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

122110

علوم اقتصاد (اقتصاد نظری)(مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

 

بخش علمي علوم اجتماعي سال تحصيلي (99-98)

کد رشته

رشته ها

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

-------

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

--------------

 

جدول تطبيق

121665

جغرافيا و برنامه ريزي شهري (مخصوص وروديهاي 89 تا 94)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبيق

 

 

بخش علمي فني مهندسي سال تحصيلي (98-99)

کد رشته

رشته ها

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع نیمسال اول

وضعيت منابع نیمسال دوم

جدول تطبيق

--------

لیست دروس عمومی

ليست ارائه دروس

------------

 

جدول تطبیق

132217

مهندسی کامپیوتر (مخصوص ورودیهای 97 و بعد)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

مهندسی کامپیوتر (مخصوص ورودیهای 95 و 96)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

132210

مهندسي كامپيوتر گرایش نرم افزار (مخصوص ورودیهای 93 و 94)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

151113

مهندسي كامپيوتر نرم افزار (مخصوص وروديهاي 86 تا 93)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

111510

مهندسي كامپيوتر (نرم افزار) (مخصوص ورودیهای 86 و قبل)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

132213

مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات(مخصوص ورودیهای 93 و 94)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق

151112

مهندسي فناوري اطلاعات (مخصوص وروديهاي 86 تا 93)

ليست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

جدول تطبیق